thẩm quyền quyết định

Cập nhập tin tức thẩm quyền quyết định

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Quan điểm là chúng tôi không nghe bên nào cả. Khi chúng tôi tin đó là đúng thì chúng tôi phải quyết định” .