thay đổi nhân sự

tin tức về thay đổi nhân sự mới nhất

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khí 2018icon

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khí 2018

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018, thông qua việc thay đổi về mặt nhân sự lãnh đạo Hội đồng Quản trị.