Tiêu chuẩn xe xanh

Cập nhập tin tức Tiêu chuẩn xe xanh

Chương trình "Đánh giá xe mới xanh" hay Green NCAP đang xem xét một sự thay đổi lớn trong phương pháp thử nghiệm đánh giá xe kể từ năm 2022.