Toàn văn phát biểu của ông Lê Huy Vịnh

Sáng 20/5/2022, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu tại Hội thảo khoa học 50 năm chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng tại thị xã Cửa Lò.

Chỉ đạo của trung ương với hướng tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972

Từ ngày 30-3 đến 5-6-1972, các lực lượng trên Mặt trận Tây Nguyên (B3) với quy mô tương đương cấp quân đoàn đã tiến công địch.

Tư duy mới của Đảng về phát triển khoa học công nghệ trong bảo vệ Tổ quốc

Phát triển khoa học - công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến thắng Hòa Bình - bài học về xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng hiện nay

70 năm đã trôi qua, nhìn lại chiến công oanh liệt của Chiến thắng Hòa Bình - bài học về xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng hiện nay.