Toàn văn phát biểu của ông Trần Việt Khoa

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nâng cao nhận thức kết hợp phát triển KTXH với tăng cường quốc phòng - an ninh

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh là vấn đề quan trọng, có tính xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được khẳng định trong nhiều kỳ đại hội Đảng.

Chiến lược của một số cường quốc tác động đến quốc phòng, an ninh khu vực và Việt Nam

Bài viết "Chiến lược của một số cường quốc tác động đến quốc phòng, an ninh khu vực và Việt Nam" của Trung tướng, PGS, TS. Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng trong tình hình mới

Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng có bài viết: "Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng trong tình hình mới".

Đấu tranh phi vũ trang bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bài viết "Đấu tranh phi vũ trang bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng.