Dữ liệu trong nhóm kín Facebook bị thu thập trái phép