Ai Cập: Tài khoản Facebook trên 5.000 lượt theo dõi bị truy tố nếu đăng tin sai