Nghiên cứu chỉ ra rằng, điện thoại cũ bền chẳng kém điện thoại mới