Chuẩn bị khai quật khảo cổ tại khu vực Đàn Xã Tắc - VietNamNet