Khởi động không than vãn, Xuân Bắc quyết tâm sáng đèn Kịch Việt Nam