Trao giải cuộc ảnh "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch''