Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Anh Tuấn dệt giấc mơ xanh Hà Nội