Hồ Quỳnh Hương hát tại Quảng Ninh chỉ nhận mức cát sê tượng trưng