Lương Nguyệt Anh đóng cảnh tình cảm với MC Danh Tùng