Bi kịch của SAO phim 18+: Người chết khi đang đóng phim, kẻ bị cưỡng bức