Cao Thái Hà: 'Đóng cảnh nóng với Tim dễ hơn cưỡng bức Hứa Minh Đạt'