Doanh thu của 'Captain Marvel' sau 3 ngày tại Việt Nam, tin được không?