Gạo nếp gạo tẻ phần 2 tập 5: Hương ăn tát khi đến cầu xin chồng cứu con