Gạo nếp gạo tẻ phần 2 tập 8: Loạt nhân vật mới xuất hiện