Ngày ấy mình đã yêu: Tỏ tình với Bảo Thanh, Mr Cần Trô nhận cái kết đắng