Tiếng sét trong mưa tập 47: Thị Bình bị mắng khi cấm con gái cưới cậu chủ