Chạy đi rồi tính: Sự cố bất ngờ khiến Hứa Vĩ Văn òa khóc nức nở