Hồng Nhung: “Cách ly quốc dân cho gia đình Bống sống một thế giới khác hẳn”