Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng quà và cảm ơn Linh Rin