‘Phật tổ’ Chu Long Quảng: Được người dân bái lạy, tuổi già viên mãn bên vợ con