Sao Việt 15/11: Bảo Thy chia sẻ dòng cảm xúc trước lễ vu quy