Sao Việt ngày 5/5: Trấn Thành "mang nhục" khi bị dìm hàng chiều cao