Sau ồn ào kỳ thị màu da, Lê Dương Bảo Lâm xuống tóc