Sau tất cả, Nhã Phương - Trường Giang về chung một nhà