Tạ Đình Phong phải đóng cửa loạt cửa hàng ở Hong Kong - VietNamNet