Trần Tiến lại chê, nếu Trác Thúy Miêu nói ít hơn...