Bộ Giáo dục có văn bản khẩn về kỳ thi THPT quốc gia