Cử 5 người kiểm tra mở ngành 'bác sĩ Kinh Công' - VietNamNet