"Nếu có quyền lực vô hạn, bạn sẽ làm gì?"

“Nếu có quyền lực vô hạn thì bạn sẽ làm gì?”. Chúng ta cùng xem các nhân vật trong phim Friends trả lời câu hỏi này thế nào nhé.

Trong tiếng Anh, câu điều kiện loại hai diễn tả một hành động không có thực ở thì hiện tại có mẫu như sau:

[Chủ ngữ + động từ ở thì quá khứ, chủ ngữ + would/could/should + động từ]

 

Nếu bạn có quyền lực vô hạn thì bạn sẽ làm gì?” - Chúng ta cùng xem các nhân vật trong phim Friends trả lời câu hỏi này thế nào nhé.

Kim Ngân

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN