Cách diễn đạt thay thế cho 10 câu nói phổ biến trong tiếng Anh

Trong giao tiếp tiếng Anh, có nhiều cụm từ phổ biến thường được sử dụng. Để cách diễn đạt được phong phú hơn, chúng ta hãy cùng tham khảo những cách dùng từ thay thế dưới đây.

Cách diễn đạt thay thế cho 10 câu nói phổ biến trong tiếng Anh

According to: theo như…

As you can see: như anh có thể thấy, rõ ràng là…

As mentioned previously: như đã đề cập trước đó, như đã nói từ trước…

Congratulations!: Xin chúc mừng

For example: ví dụ như…, như là…

 

I don’t know: tôi không biết

I don’t like it: tôi không thích cái đó

I know/ I understand: tôi biết, tôi hiểu

In conclusion: tóm lại là…, kết luận

On the other hand: mặt khác, nói cách khác, tuy nhiên

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN