Phân biệt "disinterested" và "uninterested"

Hai tính từ tiếng Anh này có thể được dự đoán là dạng từ trái nghĩa của "interested" (quan tâm, thích thú). 

Tuy nhiên, nghĩa của 2 từ hoàn toàn khác nhau.

Phân biệt 'disinterested' và 'uninterested'

Uninterested:không thích thú, không muốn tham gia vào việc gì đó.

Ví dụ: Posey was uninterested in attending Tom's singing class.

 

-> Posey không muốn tham gia lớp hát của Tom.

Disinterested: vô tư, công tâm, không vụ lợi.

Ví dụ: The judge is so disinterested in this case.

-> Vị thẩm phán đó rất công tâm trong vụ án này.

Nguyễn Thảo

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN