Phân biệt "historic" và "historical"

- Đều là dạng tính từ của danh từ "history", nhưng nghĩa của 2 từ này có phần khác nhau.

Phân biệt 'historic' và 'historical'

Historic: nổi tiếng, quan trọng, có tầm ảnh hưởng, mang tính lịch sử  bước ngoặt.

Ví dụ: Charles visited the beach in Kitty Hawk where the Wright brothers made their historic first airplane flight.

Charles đã tới thăm bãi biển ở Kitty Hawk - nơi anh em nhà Wright đã thực hiện chuyến bay đầu tiên mang tính lịch sử của mình.

 

Historical: liên quan tới lịch sử

Ví dụ: I have been doing some historical research.

Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu liên quan tới lịch sử.

Nguyễn Thảo

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN