Phân biệt "principal" và "principle"

"Principal" và "principle" hoàn toàn không liên quan với nhau về ý nghĩa.

Phân biệt 'principal' và 'principle'

"Principal"có 2 nghĩa với 2 từ loại khác nhau.

Là danh từ, "principal" có nghĩa là hiệu trưởng, giám đốc.

Ví dụ: Jane was called into principal's office (Jane được gọi vào văn phòng hiệu trưởng).

 

Với chức năng là tính từ, "principal" có nghĩa là quan trọng, chính yếu.

Ví dụ: The principal reason for this meeting is to brainstorm ideas for Janet's birthday (Lý do chính của cuộc họp này là thu thập ý tưởng cho sinh nhật của Janet).

Còn "principle" (danh từ) có nghĩa là nguyên tắc, nguyên lý.

Ví dụ: John doesn't like surprise parties as a matter of principle (John không thích những bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, giống như một nguyên tắc của cậu ấy).

Nguyễn Thảo

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN