Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận trên cơ thể

Dưới đây là cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể người bằng tiếng Anh.

 
Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận trên cơ thể

Kim Ngân

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN