Những quyền lợi của giáo sư, phó giáo sư

Việc xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ở nước ta có thể nói chính thức bắt đầu từ năm 1976 và cho đến nay có nhiều thay đổi. Nhà giáo được bổ nhiệm vào ngạch giáo sư, phó giáo sư được hưởng những quyền lợi về bậc lương, ưu tiên khi làm khoa học.

Quyền lợi về lương bổng, công việc

Năm 2012, Thủ tướng ban hành quyết định số 20 điều chỉnh, bổ sung một số điều của quyết định số 174. Theo đó, GS, PGS được hưởng các quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục. 

GS, PGS ở đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu. 

GS, PGS được ưu tiên trong việc giao đề tài, dự án khoa học - công nghệ, xây dựng các chương trình, đề án phục vụ công tác quản lý và các điều kiện cần thiết khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó là quyền lợi nhất định trong việc nâng ngạch lương.

Những quyền lợi của giáo sư, phó giáo sư
Các GS, PGS được công nhận năm 2015. Ảnh: Văn Chung

Nhà giáo được bổ nhiệm vào ngạch GS - giảng viên cao cấp (mã ngạch 15.109) thì bậc lương có hệ số cao hơn 1 bậc so với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất hệ số lương đang được hưởng. Trường hợp đã hưởng lương ở ngạch GS - giảng viên cao cấp thì được xếp lên 1 bậc lương liền kề.

Nhà giáo được bổ nhiệm vào ngạch PGS - giảng viên chính (mã ngạch 15.110) có bậc lương có hệ số cao hơn 1 bậc so với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất hệ số lương đang hưởng. Trường hợp đã hưởng lương ở ngạch PGS - giảng viên chính được xếp lên 1 bậc lương liền kề.

Nhà giáo đã hưởng bậc lương cuối cùng, hoặc đã hưởng thụ phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch được bổ nhiệm thì được tính thêm 5% phụ cấp thâm niên vượt khung.

Thông tư liên tịch số 28 của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ ban hành năm 2015 còn đưa ra nhiều quy định có lợi cho GS, PGS hơn nữa.

 Theo đó, viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh GS, hưởng mã số lương 15.109 thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01.

Trường hợp đang giữ ngạch giảng viên cao cấp, mã số 15.109 thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01 và được xếp lương lên một bậc trên liền kề của bậc lương chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Trường hợp đang giữ ngạch PGS - giảng viên chính, mã số 15.110 thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01.

Viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh PGS thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01.

Tiêu chuẩn Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước do Thủ tướng quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, có trách nhiệm xét công nhận hoặc huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Thành viên của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước gồm: Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng, Tổng thư ký và các ủy viên. Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải có chức danh GS. Tổng thư ký hội đồng làm việc theo chế độ chuyên trách. Các thành viên khác của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở là các hội đồng chuyên môn, do Chủ tịch hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước quyết định thành lập để giúp Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lịch sử từ học hàm tới chức danh

TS. Đỗ Đức Tín - nguyên trưởng phòng chuyên môn Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước cho biết: Sau năm 1945, Nhà nước đã phong hàm GS cho khoảng 30-40 trí thức. Đây là thế hệ đặt nền móng cho nền khoa học, giáo dục.

Sau năm 1945, đội ngũ GS, PGS có điều kiện triển khai quy mô, bài bản.

Năm 1976, quyết định số 162-CP ban hành ngày 11/9 của Chính phủ quy định về hệ thống chức vụ khoa học và tiêu chuẩn các chức vụ khoa học trong lĩnh vực công tác giảng dạy đại học và công tác nghiên cứu khoa học.

Quyết định gồm 2 phần: Hệ thống và Tiêu chuẩn chức vụ khoa học.

Hệ thống gồm 4 chức vụ: “Trợ lý giảng dạy” (tương tự là “Trợ lý nghiên cứu”); “Giảng viên” (tương tự là “Nghiên cứu viên”); còn 2 chức vụ phó giáo sư (PGS) và giáo sư (GS) là chung cho cả lĩnh vực giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng quyết định công nhận các chức vụ GS, PGS; Bộ trưởng công nhận chức vụ Giảng viên hoặc Nghiên cứu viên; trường đại học hoặc viện nghiên cứu công nhận chức vụ Trợ lý giảng dạy hoặc Trợ lý nghiên cứu.

Những quyền lợi của giáo sư, phó giáo sư
Đồ hoạ: Lê Văn

Trong 9 năm, từ năm 1980 đến hết 1989, Chính phủ đã công nhận tổng cộng 222 GS và 1.341 PGS. (trong số 1.341 PGS. đã có 63 PGS được công nhận chức vụ GS ở các lần xét sau).

Có tất cả 6 Quyết định: số 131-CP, ngày 29/4/1980 ( công nhận 83GS. và 347PGS.); số 81-HĐBT, ngày 28/5/1984 (công nhận 117GS. Và 898PGS.); số 107-HĐBT, ngày 11/9/1986 (công nhận bổ sung 6GS. Và 9PGS.); số 174-HĐBT, ngày 15/11/1988 ( công nhận bổ sung 14GS. Và 87PGS.); số 20-HĐBT, ngày 28/2/1980 (công nhận bổ sung 1GS.); số 55-HĐBT, ngày 17/5/1989 (công nhận bổ sung 1 GS).

Văn bản này cũng khẳng định: GS, PGS là Chức vụ khoa học.

Nghị định số 153-HĐBT, ngày 25/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng xét duyệt học vị và Chức danh khoa học Nhà nước

Nghị định này ra đời chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề tổ chức để thực hiện việc công nhận chức vụ khoa học.

 

Theo các quy định của năm 1976 hay 1989, GS, PGS đều được khẳng định nằm trong hệ thống chức danh khoa học hoặc chức vụ khoa học.

Hội đồng xét duyệt này trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và “các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng”.

Hội đồng Xét duyệt học vị và Chức danh khoa học Nhà nước đã gấp rút ban hành 6 văn bản trong tháng 8 năm 1990, gồm các quy chế hoạt động của hội đồng, quyết định lập 18 hội đồng tư vấn ngành (hoặc liên ngành)  cấp Trung ương, bầu cử hội đồng tư vấn ngành (liên ngành) Trung ương,v.v...và Quyết định số 19.

Quyết định số 19 quy định 2 vấn đề lớn: Chức năng, nhiệm vụ của PGS, GS và Tiêu chuẩn để xét GS, PGS.

GS hoặc PGS đều có 5 loại tiêu chuẩn nhưng trong từng loại tiêu chuẩn thì thì giữa PGS với GS là có sự phân biệt, có yêu cầu cao thấp khác nhau.

5 loại tiêu chuẩn cho cả PGS và GS là: Tiêu chuẩn 1 (về chính trị và đạo đức); tiêu chuẩn 2 (Về học vị); tiêu chuẩn 3 (Về thời gian giảng dạy đại học); tiêu chuẩn 4 (về thành tích khoa học); tiêu chuẩn 5 (về ngoại ngữ).

Sau Nghị định số 153, đã tiến hành 2 đợt xét vào các năm 1991 và 1992; xét phong 387 chức danh khoa học GS và 1.507 chức danh khoa học PGS.

Nghị định số 21/CP ngày 4/3/1995 của Chính phủ thành lập Hội đồng Học hàm Nhà nước và Quyết định số 200/TTg, ngày 4/4/1995 của Thủ tướng ban hành quy chế xét duyệt và công nhận học hàm Giáo sư, Phó giáo sư

Năm 1992, sau tất cả 3 lần xét, Hội đồng Học hàm Nhà nước đã xin phép tạm dừng 1 năm để nghiên cứu cải tiến công việc xét công nhận chức vụ khoa học ở Việt Nam. Đến năm 1995, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 21/CP.

Văn bản này xác định rõ: GS, PGS là học hàm (hàm khoa học). Quy chế còn khẳng định rõ “Học hàm GS, PGS không phải là chức danh viên chức Nhà nước”.

Đối tượng được phong học hàm là cán bộ giảng dạy ĐH, cán bộ nghiên cứu ở viện nghiên cứu. Ngoài ra còn có thể phong cho các cán bộ khoa học nước ngoài và Việt kiều “có đóng góp lớn” trong giáo dục, khoa học.

Trong các năm 1996 và 1997, chúng ta đã xét phong 212 học hàm GS và 771 học hàm PGS.

Nghị định số 20/2001 / NĐ-CP, ngày 17/5/2001 của Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư và Quyết định số 138/2001/QĐ-TTg, ngày 19/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Nội dung chính của 2 văn bản này: Gọi thẳng là chức danh GS, PGS (theo Luật Giáo dục. GS, PGS là chức danh nhà giáo đang giảng dạy đại học và sau đại học).

Quy trình bổ nhiệm vào ngạch GS, PGS chia làm 2 bước: Xét công nhận chức danh GS, PGS; Bổ nhiệm vào ngạch GS, PGS.

Có 3 loại đối tượng được dự xét: Nhà giáo thuộc biên chế giảng viên của các trường đại học; nhà giáo không thuộc biên chế đại học nhưng đang tham gia đào tạo đại học, sau đại học hoặc làm nhiệm vụ giảng dạy theo hợp đồng; Nhà giáo nước ngoài giảng dạy tại VN.

Qua 7 đợt xét, nhiệm kỳ Hội đồng từ năm 2001 đến hết 2007 đã công nhận tổng cộng 450 chức danh GS và 2.802 chức danh PGS (năm 2001 và 2002 công nhận 211 chức danh GS và 944 chức danh PGS; năm 2003 công nhận 62 chức danh GS và 388 chức danh PGS; năm 2004 công nhận 37 chức danh GS và 302 chức danh PGS; năm 2005 công nhận 42 chức danh GS và 312 chức danh PGS; năm 2006 công nhận 44 chức danh GS và 411 chức danh PGS; năm 2007 công nhận 54 chức danh GS và 445 chức danh PGS).

Quyết định số 174/2008/TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Quyết định 20/2012/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung QĐ số 174

Về cơ bản các quy định tại văn bản này không khác với Nghị định số 20/2001/NĐ-CP nêu trên. Chỉ có mấy điểm khác đáng chú ý là:

1. Văn bản này cũng chia quy trình bổ nhiệm chức danh GS, PGS làm hai “công đoạn”, nhưng có khác là Hội đồng chỉ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS chứ không công nhận chức danh và vì vậy mới có công đoạn hai là bổ nhiệm chức danh GS, PGS (cũng không phải là bổ nhiệm vào ngạch GS, PGS như ở Nghị định số 20 đã quy định).

2. Về tiêu chuẩn, trừ 2 đợt xét năm 2009, 2010, từ 2011 mấy tiêu chuẩn khác trước về: ngoại ngữ, đào tạo sau đại học và chủ trì đề tài NCKH.

Sửa đổi quyết định 174

Bộ GD-ĐT hiện đang soan thảo văn bản thay thế cho quyết định 174 với các tiêu chuẩn cao hơn về công bố quốc tế, trình độ ngoại ngữ của ứng viên chức danh GS, PGS. Ngoài ra, cũng dự kiến thay đổi cơ cấu 3 cấp hội đồng. Dự thảo hiện đang được Chính phủ xem xét thông qua.

Clip Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Bùi Văn Ga trả lời "Góc nhìn thẳng" của VietNamNet

Phần 1: Quan chức có nên làm giáo sư?

Phần 2: Trình độ giáo sư ngày càng tăng

GNT Giáo sư phần 2

Phương Chi (Tổng hợp)

Rà soát GS, PGS: Nhiều hội đồng giữ nguyên kết quả

Rà soát GS, PGS: Nhiều hội đồng giữ nguyên kết quả

Nhiều hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành sau khi rà soát vẫn bảo toàn quyết định ban đầu.

Bộ Giáo dục xin lùi thời hạn báo cáo rà soát giáo sư

Bộ Giáo dục xin lùi thời hạn báo cáo rà soát giáo sư

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi Thủ tướng xin phép lùi thời hạn báo cáo kết quả rà soát chất lượng giáo sư, phó giáo sư đến hết ngày 28/2.

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách đạt chuẩn chức danh PGS, GS năm 2017, đã có những góp ý để việc xét duyệt, công nhận những năm tới đảm bảo chất lượng, đồng thời tránh được điều tiếng từ dư luận.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Cô hiệu trưởng xông xáo hiệu quả với cách làm xã hội hóa giáo dục
Cô hiệu trưởng xông xáo hiệu quả với cách làm xã hội hóa giáo dục
Người thầyicon  11/09/2018 

Cô hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (Hoành Bồ, Quảng Ninh) chia sẻ về hành trình mà cô gọi vui là “xấu mặt đi xin tương” của mình.

 
Đôn đốc thức hiện quy định đạo đức nhà giáo
Đôn đốc thức hiện quy định đạo đức nhà giáo
Người thầyicon  07/12/2018 

Đây là một yêu cầu trong công văn ngày 6/12 mà Bộ GD&ĐT gửi các sở giáo dục và đào tạo trước các vụ việc về đạo đức nhà giáo thời gian qua.

 
Từ tháng 10 sẽ đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp mới
Từ tháng 10 sẽ đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp mới
Người thầyicon  03/09/2018 

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới với 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018.

 
Thầy cô tận tình dọn bùn lũ dịp 2/9 để khai giảng đúng ngày
Thầy cô tận tình dọn bùn lũ dịp 2/9 để khai giảng đúng ngày
Người thầyicon  02/09/2018 

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt là một trong những trường hứng chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất của đợt lũ quét vừa qua tại Sơn La.

 
Cô giáo "gây bão" vì khuyên học sinh sống bình thường, tử tế
Cô giáo "gây bão" vì khuyên học sinh sống bình thường, tử tế
Người thầyicon  28/05/2018 

Chắt lọc từ thời trẻ và sự trải nghiệm của bản thân, cô giáo khuyên học sinh hãy sống bình thường, tử tế.

 
Thi đua, khen thưởng trong giáo dục sẽ có nhiều thay đổi
Thi đua, khen thưởng trong giáo dục sẽ có nhiều thay đổi
Người thầyicon  19/05/2018 

Đây là tinh thần theo dự thảo (lần 2) Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua trong ngành giáo dục để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức. 

Chương trình phổ thông mới dạy học sinh chống đạo văn thế nào?
Chương trình phổ thông mới dạy học sinh chống đạo văn thế nào?
Người thầyicon  19/05/2018 

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chú trọng dạy học sinh cách tôn trọng bản quyền của người khác.

Vụ GS Thành "trượt" hiệu trưởng: Cần sửa ngay Luật Giáo dục Đại học
Vụ GS Thành "trượt" hiệu trưởng: Cần sửa ngay Luật Giáo dục Đại học
Người thầyicon  10/05/2018 

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định cần sửa ngay Luật Giáo dục Đại học sau trường hợp giáo sư Trương Nguyện Thành về Mỹ do không đủ chuẩn làm hiệu trưởng ở Việt Nam.

Giáo sư 36 tuổi "trẻ nhất Việt Nam"
Giáo sư 36 tuổi "trẻ nhất Việt Nam"
Người thầyicon  03/05/2018 

Với quyết định bổ nhiệm mới đây của Viện trưởng Viện toán học, Phạm Hoàng Hiệp trở thành giáo sư (GS) trẻ nhất của Việt Nam và là người duy nhất của ngành Toán học đủ tiêu chuẩn được công nhận GS năm 2017.

Thầy hiệu trưởng tâm lý nhất "hệ mặt trời"
Thầy hiệu trưởng tâm lý nhất "hệ mặt trời"
Người thầyicon  23/11/2018 

Thầy Hoàng Văn Việt (Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Bảo Thắng) khiến học trò phải “phát cuồng” vì những quy định vô cùng tâm lý.

Thầy giáo vui tính luôn mang lại tiếng cười cho học trò
Thầy giáo vui tính luôn mang lại tiếng cười cho học trò
Người thầyicon  30/11/2018 

Tôi tên DVC tức Dịch Vụ Cười Mở đầu câu chuyện, thầy giáo Dương Văn Cẩn cười tươi rói giới thiệu.

Cô giáo trẻ làm rụng động trái tim học trò bằng nhiều đổi mới sáng tạo
Cô giáo trẻ làm rụng động trái tim học trò bằng nhiều đổi mới sáng tạo
Người thầyicon  18/11/2018 

Trông Quỳnh Anh y hệt như một cô bé cấp 3 lí lắc, xinh tươi cắp xách đến trường, chứ ít giống một cô giáo đứng trên bục giảng.

Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non B Trực Đại
Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non B Trực Đại
Người thầyicon  03/12/2018 

Ngày 3/12, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc dạy trẻ khuyết tật tại Trường Mầm non B Trực Đại.

Gần 93% học sinh muốn thầy cô cười nhiều hơn
Gần 93% học sinh muốn thầy cô cười nhiều hơn
Người thầyicon  14/12/2018 

Một nghiên cứu cho biết 92,8% học sinh muốn thầy cô cười nhiều hơn, và có 74% học sinh đừng muốn thầy cô nhắc đi nhắc lại rằng "môn này rất quan trọng".

Những lời gan ruột của người thầy tại "hội nghị Bình Than"
Những lời gan ruột của người thầy tại "hội nghị Bình Than"
Người thầyicon  14/12/2018 

Nhiều đại biểu chia sẻ giáo viên hiện đang phải chịu nhiều áp lực từ công việc, phụ huynh, học sinh,...

Bộ GD-ĐT sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn
Bộ GD-ĐT sẽ kháng cáo vụ tiến sĩ bị tố đạo văn
Người thầyicon  14/12/2018 

Chiều nay 14/12, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ kháng cáo đối với bản án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội trong vụ việc ông Hoàng Xuân Quế.

Nguyên Bộ trưởng Giáo dục thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn
Nguyên Bộ trưởng Giáo dục thua kiện tiến sĩ bị tố đạo văn
Người thầyicon  14/12/2018 

Sáng nay 14/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức tuyên hủy quyết định của Bộ GD-ĐT về thu hồi bằng tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ đẩy mạnh dân chủ trong trường học
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ đẩy mạnh dân chủ trong trường học
Người thầyicon  14/12/2018 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói giáo viên phải kiên nhẫn, yêu nghề, mến trẻ; không thể đổ lỗi cho áp lực nghề nghiệp tạo ra các hành vi lệch chuẩn.

“Công bằng trong giáo dục của Việt Nam đã đạt ở mức tương đối”
“Công bằng trong giáo dục của Việt Nam đã đạt ở mức tương đối”
Người thầyicon  14/12/2018 

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, so với thế giới, công bằng trong giáo dục của Việt Nam đã đạt ở mức tương đối.

Xác minh thông tin hiệu trưởng trường THCS lạm dụng tình dục nhiều học sinh
Xác minh thông tin hiệu trưởng trường THCS lạm dụng tình dục nhiều học sinh
Người thầyicon  13/12/2018 

Công an đang xác minh, làm rõ thông tin hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục xôn xao dư luận địa phương.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN