Đáp án trắc nghiệm "Vị vua nào lập nhiều hoàng hậu nhất?"

Các triều vua Việt Nam có những “cái nhất” còn ít người biết như người nhiều lần phải lập người kế vị cho mình nhất, vị vua lập một lần nhiều hoàng hậu nhất, vị vua có niên hiệu được sử dụng lâu nhất…

Dưới đây là đáp án đúng của các câu hỏitrong trắc nghiệm"Vị vua nào lập nhiều hoàng hậu nhất?".

Câu 1: Vị vua nào lập nhiều hoàng hậu nhất?

Đáp án chính xác là Lý Thái Tổ.

Lý Thái Tổ là vị vua lập nhiều hoàng hậu nhất, sau khi lên ngôi đã cho lập 6 hoàng hậu. Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Lập 6 hoàng hậu, duy có đích phu nhân gọi là hoàng hậu Lập Giáo, quy chế xe kiệu và y phục khác hẳn với các cung khác”.

Đến tháng 3 năm Bính Thìn (1016) Lý Thái Tổ lại lập thêm 3 hoàng hậu nữa.

Như vậy tổng cộng là 9 hoàng hậu.

Câu 2: Vị vua lập một lần nhiều hoàng hậu nhất?

Đáp án chính xác là Lý Thánh Tông.

Đại Việt sử lược ghi Lý Thánh Tông lập một lần tám bà hoàng hậu ("lập hậu bát nhân").

Trong các sách khác như Đại Việt sử ký toàn thư hay Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục không thấy ghi chi tiết này nhưng cũng không có thông tin nào mâu thuẫn.

Câu 3: Ai là người nhiều lần phải lập người kế vị cho mình nhất?

Đáp án chính xác là Chúa Trịnh Căn.

 

Chúa đã phải bốn lần lập người kế vị.

Lúc đầu là con cả, rồi con thứ, rồi cháu đích tôn. Nhưng 3 người này đều chết trước chúa. Cuối cùng chúa lập người chắt dòng đích làm người nối ngôi, tức là chúa Trịnh Cương sau này.

Câu 4: Vị vua nào có tôn hiệu dài nhất?

Đáp án chính xác là Lý Thái Tông.

Xét theo tôn hiệu đặt lần đầu thì ông kém vua cha của mình là Lý Thái Tổ 2 chữ, nhưng nếu xét gộp các lần đặt tôn hiệu thì Lý Thái Tông là vị vua có tôn hiệu dài nhất.

Ngay sau khi lên ngôi, tôn hiệu của ông là: Khai thiên thống vận tôn đạo quý đức thánh văn quảng vũ sùng nhân thượng thiện chính lý dân an thần phù long hiện thể nguyên ngự cực ức tuế công cao ứng chân bảo lịch thông huyền chí áo hưng long đại định thông minh từ hiếu hoàng đế. Tất cả có 50 chữ.

Đến tháng 6 năm Kỷ Mão (1039) lại tăng tôn hiệu thêm 8 chữ nữa là: Kim dũng ngân sinh, Nùng bình phiên phục.

Tháng 11 năm Giáp Thân (1044) vua lại tăng tôn hiệu thêm 8 chữ nữa là: Thánh đức thiên cảm, tuyên uy thánh võ.

Như vậy tôn hiệu của Lý Thái Tông có tổng cộng 66 chữ.

Câu 5: Vua nào có niên hiệu được sử dụng lâu nhất?

Đáp án chính xác là Lê Hiển Tông.

Lê Hiển Tông là vị vua có niên hiệu được sử dụng lâu nhất, trong 46 năm làm vua ông chỉ đặt một niên hiệu là Cảnh Hưng.

Đây là niên hiệu được sử dụng lâu nhất và điều đặc biệt nó còn được dùng cả một thời gian dài sau khi vua đã mất.

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN