Anh Sơn: Xây dựng nền tảng văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế - VietNamNet