Haicatex đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2024 tiết kiệm 914.545kWh - VietNamNet