Khai thác mã địa chỉ bưu chính Vpostcode để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội - VietNamNet