68,2% doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo kinh doanh tốt lên - VietNamNet