Chỉ làm được đơn hàng nhỏ, càng khó “bắt tay” với FDI - VietNamNet