Đầu tư KCN dệt may: Lối đi mới cho khâu dệt nhuộm Việt Nam - VietNamNet