Ngưng trệ xuất khẩu, doanh nghiệp phát triển hàng nội địa để tồn tại - VietNamNet