Samsung Việt Nam tiếp tục khởi động dự án Tư vấn cải tiến doanh nghiệp tại khu vực phía Nam lần 2/2020 - VietNamNet