85% doanh nghiệp da giày phụ thuộc nguyên phụ liệu, nội địa hoá thấp - VietNamNet